Általános Szerződési Feltételek

A Sportszervilág Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(1035 Budapest, Miklós utca 13. I. em. 4.) által üzemeltetett penco.hu weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos általános szerződési feltételek.

I.

Az általános szerződési feltételekkel kapcsolatos alapvető rendelkezések 

1.§

A jelen általános szerződési feltételek a penco.hu weboldallal kapcsolatos szolgáltatások igénybevételének, és a penco.hu weboldalon történő vásárlások feltételeit szabályozza.


2.§

A penco.hu weboldal igénybevételével és a weboldalon történő és visszaigazolt regisztrációval a felhasználó a jelen általános szerződési feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.§

A penco.hu weboldalt a Sportszervilág Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1035 Budapest, Miklós utca 13. I. em. 4.., Cg.: 01-09-175665, adószám: 24654658-2-41) üzemelteti (a továbbiakban mint Üzemeltető).

4.§

A jelen általános szerződési feltételekre az itt nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései megfelelően irányadóak.

5.§

Üzemeltető az általa beszerzett áruk megvásárlását és a vásárlónak történő eljuttatását biztosítja a jelen szabályzatban foglaltak szerint, egyéb tevékenységeire a jelen általános szerződési feltételek nem érvényesek.

6.§

A jelen általános szerződési feltételek elfogadásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy Üzemeltető nem felelős a penco.hu weboldal működése során bekövetkezett olyan üzemzavarokért, amelyeket a hálózati rendszer vagy berendezés meghibásodása okoz.

7.§

A jelen általános szerződési feltételek alapján az a természetes személy (ideértve a gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult és e minőségében eljáró személyeket is) minősül felhasználónak, aki bármely törvényes módon eléri a „penco.hu" weboldalt, és az internetes kereskedőházat. Az Üzemeltető mindenki számára biztosítja a hozzáférést, aki a jelen általános szerződési feltételeket elfogadja és rendelkezéseit betartja. Az Üzemeltető jogosult a rendszer használatát és a honlapon történő belépést megtagadni minden olyan személlyel szemben, aki a jelen általános szerződési feltételekben foglaltakat vagy egyéb, a honlap használatával kapcsolatos jogszabályi előírást megszegi, továbbá Üzemeltető jogosult az előzőekben említett felhasználókkal szembeni esetleges kárigényét érvényesíteni.

 

 

II.

A felhasználókkal kapcsolatos előírások

8.§

Minden felhasználó köteles a jelen általános szerződési feltételekben foglaltakon túl betartani Magyarország jogszabályainak előírásait, továbbá az internetes felhasználással kapcsolatos etikai kódexek rendelkezéseit. Az előzőekben említett szabályok be nem tartásából eredő esetleges károkért a felhasználó felelősséggel tartozik.

9.§

A penco.hu weboldalon kizárólag azon személyek élhetnek megrendeléssel, akik a 18. életévüket betöltötték és a Ptk. előírásai szerint teljes cselekvőképességük birtokában vannak, továbbá a honlapon megfelelően regisztráltak.

10.§

A penco.hu weboldalon a regisztráló felhasználó köteles az ott kért adatokat az Üzemeltető adatvédelmi nyilatkozatának ismeretében helyesen megadni, amellyel regisztrált felhasználóvá válik. Az Üzemeltető a felhasználó által rendelkezésre bocsájtott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az internetes honlapon keresztül bonyolított vásárlások érdekében tartja nyilván, és ezen adatok alkotják a felhasználói profilt. Az Üzemeltető harmadik személyek számára az adatokat a hatósági és bírósági megkeresések kivételével nem adhatja ki. Az Üzemeltető a felhasználó adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. A felhasználó bármikor jogosult az Üzemeltetőnek elektronikusan vagy postai úton megküldött nyilatkozatával a különböző híranyagok küldésének részbeni vagy teljes tiltását kérni.

11.§

A regisztrációs űrlap kitöltésekor a felhasználó köteles megadni a következő adatokat: családnév, keresztnév, születési dátum, lakcím, telefonszám, e-mail cím, felhasználói név. A felhasználói név mások személyiségi jogait nem sértheti, nem lehet egyéb módon jogellenes és az az általános közerkölcsbe sem ütközhet. Amennyiben a penco.hu oldalon gazdálkodó szervezet kíván vásárolni, a képviseletére jogosult és a honlapon regisztráló személy köteles a gazdálkodó szervezet érvényes adószámát is megadni.

12.§

A regisztráció során a 12.§-ban felsorolt adatokon túl a felhasználó köteles megadni egy jelszót, amelynek megőrzéséért a felhasználó tartozik felelősséggel. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely abból ered, hogy a jelszó a felhasználó vagy harmadik személy hibájából illetéktelen személy birtokába jut, aki azzal visszaél, jogosulatlanul felhasználja.

13.§

A regisztrációs űrlapnak a 12-14.§-ban jelzettektől eltérő vagy hiányos kitöltése esetén a regisztráció nem jön létre, és a felhasználó nem válik regisztrált felhasználóvá.

14.§

A regisztrációnak a 12-14.§ szerinti helyes kitöltése esetén a megadott e-mail címre a regisztrációról visszaigazolást kap a felhasználó.

15. §

Minden felhasználó kizárólag csak egy felhasználó profillal rendelkezhet a penco.hu weboldalon működő webáruházban.

16.§

Üzemeltető jogosul a felhasználó adatait felülvizsgálni. Az Üzemeltető, vagy alkalmazottai nem tartoznak felelősséggel a felhasználó valóságnak nem megfelelő vagy nem valódi személyi adataiért, illetőleg a téves vagy valótlan adatok rendelkezésre bocsátása miatt keletkezett károkért.

17.§

Minden regisztrált felhasználó a regisztrálással magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen általános szerződési feltételek valamennyi rendelkezését.

 

 

III.

A vásárlás szabályai

18.§

A penco.hu weboldalon kizárólag a regisztrált felhasználók tudnak vásárolni és érvényes megrendeléssel élni. A vásárlás menetéről a jelen fejezetben rögzítetteken túl a www.penco.hu weboldalon a vásárlás menete linkre kattintva további tájékoztatásokat is kaphat.

19.§

A felhasználó a penco.hu weboldalon kiválaszthatja a megrendelendő termékeket a kosárba helyezés funkció használatával. A termék vagy termékek kiválasztását követően tudja megadni a számlázási és szállítási adatokat, majd ezt követően a pénztárba történő átlépés után tudja az esetleges darabszám módosításokat elvégezni, a fizetési módot és az átvétel módját megadni, esetleges megjegyzéseket, kéréseket megadni, majd megrendelését véglegesíteni. Az üzemeltető a megrendelésről a felhasználónak az általa megadott címre e-mailben visszaigazolást küld.

20.§

A felhasználó a penco.hu weboldalon történő vásárlások során banki átutalási, helyszíni készpénzes vagy postai utánvétellel történő fizetési módok közül választhat. Banki átutalás esetén a felhasználó az utalás közlemény rovatában köteles a visszaigazoló e-mailben megkapott megrendelés azonosítót közleményként feltüntetni. Banki átutalással történő fizetés esetén az áru kiszállításának feltétele a vételárnak az Üzemeltető számláján történő jóváírása. Postai utánvétellel történő vásárlási mód megadása esetén Üzemeltető a megrendelés véglegesítése előtt a honlap felületén tájékoztatja Felhasználót a várható költségekről.

Üzemeltető az egyes termékek árait azok linkjénél pontosan, adókkal növelten tünteti fel.


21.§

A penco.hu weboldalon történő vásárlás esetén a felhasználó dönthet a megrendelésekor a 19. §-ban foglaltak szerint arról, hogy az árut személyesen veszi át a megrendelő képviselőjétől, vagy az áru postai kézbesítését kéri. Postai kézbesítés esetén a kézbesítés a fizetési mód választásától függően utánvétellel, vagy banki átutalással, előzetes vételár megfizetése esetén kizárólag a postai feladás utólagos megfizetésével történhet. Az Üzemeltető a postai kézbesítést a Magyar Posta Zrt. MPL üzletágán keresztül biztosítja. Üzemeltető kijelenti, hogy mindent megtesz a szállítás hibamentes lebonyolításáért, de nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a szállítás közben a vásárló vagy a szállítást végző cég hibájából történtek. Üzemeltető tájékoztatja továbbá a vásárlókat, hogy a Magyar Posta Zrt. üzletszabályzati rendelkezései a szállításra irányadóak. Postai kézbesítés igénylése esetén a penco.hu weboldalon a felhasználó köteles megadni a szállítási címet és amennyiben a számlázási adatok a felhasználó adataitól eltérnek, úgy az arra vonatkozó adatokat is. Üzemeltető tájékoztatja vásárlóit, hogy az áru személyes átvételekor bankkártyás fizetésre jelenleg nincs mód, kizárólag készpénzzel történő fizetés lehetséges. A vásárlás menetéről Üzemeltető a weboldalon külön is tájékoztatást ad.

A webáruház útján történő vásárláshoz internet elérés szükséges, amelynek költségei minden esetben a felhasználót terhelik.

 

 

IV.

Az Üzemeltető felelőssége

22.§

A penco.hu weboldalon kizárólag a Magyarországon és az Európai Unió jogszabályai szerint közforgalomban árusítható termékek vásárolhatók meg, és Üzemeltető kizárólag ilyen termékek kereskedelmével foglalkozik.

23.§

Társaság kijelenti, hogy az általa értékesített termékeknek kizárólagos tulajdonosa.

24.§

A tulajdonjog átruházása a vevőre akkor történik, amikor a vevő a vételárat teljesíti, kiegyenlíti a társaság felé.

25.§

Üzemeltető jelen ÁSZF-ben is felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a vásárlás tárgya különbözhet a penco.hu weboldalon megjelenített és az adott terméket szemléltető illusztrációtól, amit okozhat többek között az, hogy a különféle berendezések, amelyeket a kereskedőház használ, különböző módon világítják meg a színeket, vagy a gyártók megváltoztatják a technológiát stb. Az Üzemeltető nem felel azért, ha a vásárlás tárgya eltér a bemutatott illusztrációtól, ha vevő tudott az eltérésről vagy, a körülmények alapján tudhatott volna.

26.§

Minden felhasználót megillet az adás-vételi szerződéstől való elállásának joga a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. A felhasználó elállási jogát a termék részére történő átadásától számított legfeljebb 14 napon belül gyakorolhatja.

Ha a felhasználó felmondásával élni kíván, az erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatát köteles eljuttatni az Üzemeltető Sportszervilág Kft. 1035 Budapest, Miklós utca 13. I. em. 4. szám alatti postai címére, vagy elektronikus úton a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre a 14 napos határidőn belül.

Üzemeltető felhívja ezúton is a vásárlók figyelmét, hogy a csomagolásában megbontott, részben elfogyasztott termékek (különösen ideértve a táplálék kiegészítő termékeket azok jellegénél fogva) tekintetében elállásra nincs mód.

Üzemeltető felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a postai költségek kivételével nem téríti meg a jelen webáruház útján tőle felhasználó által vásárolt termékek elállás miatti visszaküldésének költségeit.

 27.§

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a penco.hu weboldal nem megfelelő felhasználásáért, igénybevételéért, úgyszintén nem felelős azért, ha valaki jogosulatlanul végez bármilyen tevékenységet a weboldalon.
 
28.§

A termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény alapján a termék gyártója felel annak hibájáért, és a termék hibája miatt Üzemeltető nem vonható felelősségre. Üzemeltető tájékoztatja a felhasználókat, hogy a termék hibáját annak gyártójával szemben nekik kell bizonyítani.

A termék hibájával kapcsolatban Üzemeltető ettől függetlenül készséggel áll felhasználók rendelkezésére a +36-20-9465000 telefonszámon vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

Üzemeltető tájékoztatja a felhasználókat, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVIII. törvény honlapjáról közvetlenül letölthető.

 

V.

Záró rendelkezések

29.§

Az Üzemeltető és a felhasználó a jelen általános szerződési feltételek elfogadásával kijelenti, hogy mindent megtesz a jogviták egyezséggel való lezárása érdekében.

30.§

Jelen általános szerződési feltételek a penco.hu oldalán való közzététel pillanatában lép életbe.

31.§

Az általános szerződési feltételek bármely változása az Üzemeltető internetes oldalain kerül közzétételre és a felhasználó az általános szerződési feltételek változásáról az életbelépését megelőző 3 napon belül kap értesítést.

32.§

Amennyiben a 31. § szerinti változást a felhasználó kifejezett írásbeli nyilatkozatában visszautasítja, vagy a változás, illetőleg annak egy részének kapcsán kifogással él, úgy az adott felhasználó tekintetében az a felhasználó részéről az Üzemeltetővel megkötött valamennyi szerződéstől történő elállásnak tekintendő.

33.§

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai megfelelően irányadók.

34. §

Üzemeltető tájékoztatja a felhasználókat, hogy az esetleges felmerülő jogvitákban első sorban a békés, tárgyalásos vitarendezésben érdekelt. Amennyiben a vita rendezésére a felek közötti egyeztetés alapján nincs mód, úgy aláveti magát a polgári perjog szerint általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróság eljárásnak.

Üzemeltető tájékoztatja továbbá a felhasználókat, hogy a vitás kérdésekben a Budapesti Békéltető testülethez vagy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

 


Budapest, 2013. november 13.

Sportszervilág Kft.

Üzemeltető

Sportszervilág Kft.

1035 Budapest,
Miklós u.13.I/4.
+36-20-9465000
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.